Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
تکلیف چک برگشتی...
چک ممکن است پس از برگشتی از سوی دارنده آن به بانک ارا ئه شود و حساب جاری مشتری به میزان مبلغ چک دارای موجودی کافی باشد. در این حالت مبلغ چک به دارنده آن پرداخت می‌شود. چک ممکن است پس از برگشت از سوی دارنده آن به بانک ارائه شود و حساب جاری مشتری به میزان مبلغ چک دارای موجودی کافی نباشد. در این حالت با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آخرین بخشنامه بانک مرکزی که برای هر چک فقط یکبار می‌توان برگشتی صادرکرد اصل چک را بدون هیچ اقدامی عودت می‌دهند. چک ممکن است پس از برگشتی به صرف امضا در ظهر آن از سوی دارنده چک به شخص ثالثی منتقل شود. در صورت ارائه چک از سوی شخص ثالث و کافی بودن میزان مبلغ حساب جاری مشتری به اندازه مبلغ چک پس از ثبت مشخصات دارنده چک و گرفتن امضا به وی پرداخت می‌شود. هرگاه در ظهر چک جا برای نوشتن هویت شخص ثالث نباشد می‌توان از برگ ضمیمه استفاده کرد. اگر چه بهتر است از پشت گواهی پرداخت نشدن نیز استفاده کرد. چک ممکن است پس از برگشتی به شخص ثالثی منتقل شده و وی چک را به بانک ارائه دهد اما موجودی حساب جاری مشتری به میزان مبلغ چک نمی‌باشد. با توجه به تجویز نکردن صدور گواهینامه پرداخت نشدن مجدد شعبه مجاز به هیچ اقدامی جز اعاده چک نمی‌باشد. به استناد ماده 9 قانون صدور چک هرگاه صاحب حساب نسبت به تأمین موجودی چک برگشتی خود نزد بانک مبادرت کند شعبه می‌تواند با گرفتن تقاضای کتبی از مشتری مبلغ را در حساب جاری وی مسدود و نسبت به صدور گواهی تأمین مبلغ به نامبرده مبادرت کند. در این حالت مبلغ مسدودی نزد بانک موجود بوده تا دارنده چک نسبت به ارائه آن به شعبه مبادرت و مبلغ آن را دریافت کند. باید دقت شود مبلغ مسدودی مربوط به همان چک بوده و نباید برای امر دیگری اختصاص داده شود. طبق ماده 10 قانون چک در سه حالت می‌توان حساب جاری مشتری را بست. بنا به تقاضای صاحب حساب جاری دستور مرجع قضایی مرگ صاحب حساب هرگاه شعبه به طور کتبی از فوت صاحب حساب جاری مطلع شود باید حساب مشتری را بسته و مانده حساب را نگهداری کند.