Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
وجود سابقه تولید در یک محصول قبل از ثبت آن به عنوان طرح صنعتی جواز درخواست ابطال ثبت طرح است.
وجود سابقه تولید در یک محصول قبل از ثبت آن بعنوان طرح صنعتی جواز در خواست ابطال ثبت طرح است. گاهی اوقات مبتکرین ابتکارات جدیدی را به وجود می آمورند که به وسیله آن محصول جدید یا بهتری را معرفی می نمایند و چون این محصولات در نتیجه زحمات و ابتکارات افراد به وجود می آید می بایست مورد حمایت قانون قرار گیرد و در ماده 20 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری به این نوع ابتکارات اشخاص در ساخت محصول جدید که دارای ظاهر متمایز از حیث شکل سه بعدی بودن و یا دارای رنگ های متفاوت و یا بدون آن و ...باشد را طرح صنعتی می نامند در طرح صنعتی اصولا به شکل و ظاهر کلی محصول معرفی شده توجه می شود و خصوصیات فنی آن بدون در نظر گرفتن ماهیت زیبایی آن تحت حمایت قانون نمی باشد لیکن برای اینکه محصول جدید به عنوان طرح صنعتی قابلیت ثبت در اداره مالکیت صنعتی را داشته باشد می بایست دارای شرایطی باشد که از جمله آن شرایط ، جدید یا اصیل بودن محصول است که در ماده 21 قانون ...بیان شده یعنی محصول تولیدی تعرفه شد برای ثبت نباید در هیچ نقطه ای از جهان حتی بدون ثبت توسط شخص ثالث عرضه و رونمایی شده باشد به عبارتی در صورتی که شخصی ثالثی از محصول مورد تقاضای ثبت به عنوان طرح صنعتی در هر مکانی اعم از داخل یا خارج از کشور استفاده کرده باشد محصول مورد درخواست ثبت افشا شده محسوب و وصف اصیل و جدید بودن شروط مقرر در ماده 21 قانون ثبت اختراعات و ..بر آن صدق نمی کند و نمی توان این نوع محصول را به عنوان طرح صنعتی ثبت نمود و در صورتی که چنین محصولی به عنوان طرح صنعتی ثبت شده باشد به جهت سابقه تولید و عرضه قبل از ثبت که مصداق افشاء می باشد به حکم مقرر در ماده 29 قانون مذکور توسط اشخاص ذی نفع قابل ابطال در دادگاه علامت تجاری است. برخلاف دعوای ابطال علامت تجاری که ذی نفع می بایست گواهی ثبت علامت مقدم خود را ارائه نماید یا در صورت عدم ثبت علامت تجاری مورد اختلاف سبق استفاده مستمر از علامت تجاری موضوع دعوا توسط خواهان ارائه و اثبات شود تا شخص متقاضی ابطال علامت تجاری ذی نفع شناخته شود در دعوای ابطال ثبت طرح صنعتی به سبب سابقه عرضه و افشاء قبل از ثبت طرح صنعتی خواهان در دعوای ابطال ثبت طرح صنعتی صرفا می بایست اثبات نماید که محصول موضوع طرح صنعتی ثبت شده توسط خوانده قبلا توسط دیگران ساخته شده و نیازی به اثبات امر دیگری نمی باشد هر چند که متقاضی ابطال طرح صنعتی غیر از سازنده یا عرضه کننده اولیه محصول باشد. البته اسباب دیگر برای تقاضای ابطال ثبت طرح صنعتی در قانون پیش بینی شده است که در آینده در خصوص آن صحبت خواهیم کرد. درذیل نمونه رای دادگاه علامت تجاری که به جهت سابقه استفاده از یک محصول توسط ثالث قبل از ثبت آن به عنوان طرح صنعتی حکم بر ابطال ثبت آن صادر شده ملاحظه می شود: خواهان: ..... خوانده:.....2- اداره مالکیت صنعتی خواسته:ابطال اظهار نامه وثبت طرح صنعتی تاریخ:25/3/90 شماره پرونده: 0015....89099 شماره دادنامه:00244.......9009970 رای دادگاه در خصوص دعوی محسن ....و پردیس ...به وکالت از ابوالفضل ..به طرفیت 1. دانیال ...2. اداره ثبت علائم تجاری و اختراعات صنعتی مبنی بر ابطال اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی خوانده به شماره ...و دعوی جلب ثالث خواهان به طرفیت اداره مالکیت صنعتی ( طرح های صنعتی ) مبنی بر ابطال طرح صنعتی ...و الزام مجلوب ثالث به پذیرش و ثبت اظهار نامه خوهان به شماره 28811173 مورخ 7/11/88 با احتساب خسارات دادرسی به این خلاصه که وکلای خواهان به شرح دادخواست مدعی هستند موکل قبل از ثبت طرح صنعتی خوانده اول که اجزای آن مشتمل است بر یک میز که دارای 6 ارتفاع و 3 زاویه می باشد و شامل یک صفحه پلاستیکی چهار گوش میز که در زیر صفحه دارای سه شیار مختلف می باشد که جهت میز را به سمت بالا و پایین و صاف حرکت می دهدو ...از سال 1385 در امر تولید و عرضه آن فعالیت دارد علیهذا به لحاظ سابقه تولید و عرضه محصول موضوع طرح صنعتی خوانده قبل از ثبت آن مستندا به مواد 20 و 21 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری درخواست ابطال آن دارند و در جهت اثبات ادعا به استشهادیه کسبه و قرارداد تولید قالب و ساخت و نیز در جلسه دادرسی به محتویات پرونده مطروحه شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه 19 استناد نموده اند خوانده اجمالا منکر تولید خواهان و از طرفی وی را ذی نفع در طرح دعوی نمی داند علیهذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نیز محتویات پرونده باز پرسی که خلاصه آن در صورتجلسه منعکس گردیده و نیز قرار منع تعقیب صادره از شعب نهم بازپرسی که دلالت بر سبق تولید و عرضه محصول موضوع طرح صنعتی خوانده می نماید به همین لحاظ و با وصف جدید نبودن آن قرار منع تعقیب خواهان از اتهام نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی مورد ادعای خوانده صادر گردیده و طی دادنامه 1192 مورخ 17/9/89 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تایید و قطعی شده است لذا ادعای خواهان مبنی بر سابقه تولید و افشا طرح صنعتی متنازع فیه را بنا بر مراتب محرز دانسته و نظر به اینکه به موجب مواد 20 و 21 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد و طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو قبل از تسلیم اظهار نامه در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد و در صورت عدم رعایت شرایط مرقوم مطابق ماده 29 هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد و نظر به اینکه فعالیت خواهان قبل از ثبت طرح صنعتی متنازع فیه بنا به مراتب ثابت است لذا ذی نفع در طرح دعوی می باشد بناربراین ضمن رد ایراد معنونه دعوی مطروحه را در قسمت ابطال طرح صنعتی وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به مواد مذکور حکم به ابطال ثبت طرح صنعتی خوانده به شماره ...را صادر و اعلام می دارد اما راجع به خواسته دیگر خواهان مبنی بر ثبت اظهار نامه با توجه به افشا طرح بنا به ادعای خواهان از سال 1385 مستندا به ماده 29 ناظر به مواد 18و1 و2 و بند (ه) ماده 4 طرح ادعایی قابل ثبت بنبوده و اصولا از حیطه حمایت از طرح خارج است بنابراین قسمت از خواسته غیر ثابت و مردود اعلام میگردد و ضمنا خوانده اول به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران